Gerb

НОВИНИ

Информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 16.03.2021 г. – 31.03.2021 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

Предоставяме Ви информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 16.03.2021 г. – 31.03.2021 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 16.03.2021 г. – 31.03.2021 г. – 16 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 15 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – 3 проби не отговарят по микробиологични показатели от с. Кушла, с. Цацаровци, с. Козарка. РЗИ – Смолян издаде предписания до ведомствата, експлоатиращи водоснабдителните съоръженията и даде подробни указания за предприемане на хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода. Предстои да се вземат контролни проби води.
 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група Б – 5 броя.
 6. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели -  1 проба не отговаря по физикохимични показатели от с. Кушла. РЗИ – Смолян издаде предписание за предприемане на мерки. Предстои да се вземат контролни проби води.
 7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А – 2 броя.
 8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели -   няма.
 9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – няма.
 10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – няма.
 11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за периода от 16.03.2021 г. – 31.03.2021 г. –  0. От тях: ентероколит – 0, колиентерит - 0, вирусен хепатит А - 0, вирусен хепатит Е - 0 , шигелоза - 0, салмонелоза – 0, ротавирусен гастроентерит – 0.
 12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма.
 13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 • Предписания –  1 брой.
 • Актове – няма.
 • Заповеди – няма.