Gerb

НОВИНИ

 
10 Aug 2022

ЗАПОВЕД

№ РД-01- 120

СМОЛЯН, 10.08.2022 Г.

На основание чл.63, ал.11 и ал.14 от Закона за здравето, чл.9, т.1 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, във връзка с т. IV от Заповед № РД-01-384/09.08.2022 г. на Министъра на здравеопазването, постъпило писмо № 16-01-104/10.08.2022 г. от Главния държавен здравен инспектор и въвеждането на общи за цялата територия на Република България противоепидемични мерки, 

Н А Р Е Ж Д А М:

I.  Отменям  Заповед № РД-01-113/22.07.2022 г. на Директора на РЗИ - Смолян,   с която са въведени временни противоепидемични мерки на територията на област Смолян.

II.   Заповедта влиза в сила от 11.08.2022 г.

III. Заповедта да се съобщи на Областния управител на област Смолян, директорите на ОДБХ - Смолян, ОД на МВР – Смолян, на началника на РУО – Смолян, на кметовете на общини в област Смолян  за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на РЗИ – Смолян.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на РЗИ-Смолян пред  Административен съд по реда на АПК.

На основание чл. 63, ал. 14 от Закона за здравето настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение. Оспорването й не спира нейното изпълнение.

 

Д-Р МИМИ КУБАТЕВА /П/

Директор на РЗИ-Смолян

 
22 Jul 2022

Предоставяме Ви информация от проведен мониторинг на питейната вода за периода 01.07.2022 г. – 15.07.2022 г. и регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания.

 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 01.07.2022 г. – 15.07.2022 г. – 11 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 11 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – няма.
 
05 Jul 2022

Епидемичната ситуация в Смолянска област по отношение разпространението на Ковид-19 към момента (05.07.2022 г.) е сравнително спокойна – заболяемостта е 63 на 100 хил. души население. Тревожна е тенденцията за увеличаващия се брой заболели през последните две седмици. Ръстът на новите случаи скача с 64,3% и 76,6%, съпоставимо с този за страната. Най-много нови случаи има в общините Девин, Златоград и Неделино, като са предимно хора над 50 години. Броят на хоспитализираните пациенти в болниците е приблизително константен: 12-15 болни с Ковид-19, както и при смъртността - на 14-дневна база, по 1 починал.

Причините за повишаване на заболяемостта са свързани с появата на новите подварианти на SARS-CoV-2, които са много по-заразни, но по-леко протичащи, както и засиленото движение на хората през летните месеци в чужбина и у нас. Не случайно най-високата заболяемост в страната е в столицата, Варна и Бургас. Нашата област е сред предпочитаните туристически дестинации и заедно със съседството ни с Гърция, в която има много случаи на Ковид-19, са предпоставки за вноса и разпространението на вируса.

Настоящата ситуация е предвестник на нова вълна на разпространение на SARS-CoV-2, очаквана през месец юли. Тя ни предупреждава да вземем предпазни мерки, за да ограничим срещите с вируса. Това са леки мерки, които добре познаваме, като:

 
05 Jul 2022
 1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за периода 16.06.2022 г. – 30.06.2022 г. – 15 броя.
 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А – 16 броя.
 4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели – 2 проби (1 от централен и 1 от ведомствен водоизточник) не отговарят по микробиологични показатели от с. Хвойна. РЗИ – Смолян издаде предписания и даде подробни указания за предприемане на хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода. Взети контролни проби води, които отговарят на нормативните изисквания.
 
27 Jun 2022

Уведомяваме жителите на област Смолян, че Министерството на здравеопазването одобри препоръките на Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката относно прилагането на четвърта доза (втори бустер) иРНК ваксина срещу COVID-19 при всички лица на и над 18 г., които желаят. Становището на Експертния съвет е във връзка с препоръката на Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за осигуряване на възможност рискови лица от населението да получат втори бустер срещу COVID-19. Ваксинацията може да се приложи най-малко 4 месеца след първия бустер при лица със завършен ваксинационен курс.

     Втората бустерна доза иРНК ваксина е силно препоръчителна за следните категории лица на и над 18 г.:

 • Имунокомпрометирани;
 • Трансплантирани пациенти, получаващи имуносупресивна терапия;
 • Пациенти на хронична диализа;
 • Пациенти с онкохематологични заболявания;
 • Потребители и персонал в социални заведения, осигуряващи дългосрочна грижа за възрастни хора;
 • Медицински специалисти, ангажирани с лечението на пациенти с COVID-19;
 • Възрастни хора на и над 65 г.

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... 27 ... 29 ... 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 Следваща >>