Gerb

 КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

I Правно основание:
- § 1, т. 5 от Допълнителната разпоредба на Административнопроцесуалния кодекс (АПК);
- Чл. 13а от АПК;
- Чл. 29, ал. 1 и ал. 4 от АПК;
- Чл. 31, ал. 6 от АПК;
- Чл. 36, ал. 4 от АПК;
- Чл. 57, ал. 9 от АПК;
- Чл. 5а, ал. 5 от Закона за администрацията (ЗА);
- Наредба за административно обслужване (НАО);
- Закон за електронните съобщения (ЗЕС) и издадените въз основа на закона нормативни актове;
- Закон за пощенските услуги (ЗПУ) и издадените въз основа на закона актове;
- Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) и издадените въз основа на закона актове;

II Характеристика, процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания, необходими документи:
Комплексно административно обслужване е това обслужване, при което административната услуга се извършва от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции или от организации, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.
При предоставянето на административни услуги РЗИ-Смолян прилага комплексно административно обслужване, когато са налице предпоставките, предвидени в закона и когато има материална компетентност, определена в нормативен акт, да издаде съответния документ или да участва в издаването му от компетентния орган. РЗИ-Смолян осъществява комплексно административно обслужване със съдействието на съответните институции и организации.
Предоставянето на комплексни административни услуги включва следните основни положения:
·Форма на искането за откриване на производството

Ако в специален закон не е предвидено друго, искането за издаване на индивидуален административен акт се подава писмено или устно, като заявителят избира формата и начина на заявяване.
·Форма на искането за откриване на производството
Писменото искане и приложенията към него могат да се подадат по електронен път, лицензиран пощенски оператор, факс.
· Препращане на компетентния орган
Когато искането се отнася за комплексно административно обслужване, то може да бъде подадено до всеки административен орган, който участва в него, включително до РЗИ-Смолян, когато РЗИ-Смолян участва при предоставянето на комплексната административна услуга. Административният орган, пред който е подадено искането, образува производството. Взаимодействието с другите административни органи за предоставянето на комплексна административна услуга се осъществява по реда на НАО.
· Събиране на доказателства
РЗИ-Смолян не изисква предоставяне на информация или документи, които са налични в РЗИ-Смолян или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство.
· Срокове за издаване на индивидуалния административен акт
Индивидуалните административни актове се издават в сроковете, предвидени в закона. Уведомяването за издадения административен акт се извършва в сроковете, предвидени в закона.
Комплексно административно обслужване се осъществява в тридневен срок от получаване на достъп до данните на административните органи - първични администратори на данни.
· Съобщаване
Индивидуалният административен акт може да бъде получен на мястото, където е заявен, или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път. Възможността за получаване по електронен път зависи от естеството на документа, реквизитите и приложенията на същия.

III Образци и формуляри:
Формата на заявленията и исканията, жалбите, протестите, сигналите и предложенията и редът и сроковете за отстраняване на недостатъци в тях, препращането на компетентен орган, сроковете за извършване на административни услуги, както и другите въпроси, свързани с издаването на актове във връзка с административното обслужване, са определени в АПК и в приложимите специални закони. РЗИ-Смолян не изисква от клиентите предоставяне на информация или документи, които са налични в РЗИ-Смолян или в друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство.
Писмените заявления се получават на място или могат да бъдат изтеглени свободно от електронната страница на РЗИ – Смолян.