Gerb

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Уникален идентифи-катор

Наименование на услугата

Заявление

Срок на пре- доставяне

Такса

1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

Заявление

до 15 дни 18 лв.
259 Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план Заявление 14 дни 55 лв.
341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

- Образец на заявление за аптека

- Образец на заявление за лечебно заведение  

в деня на подаване на заявлението стойността на формулярите
477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ Заявление 7 дни

6 лв, съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на ДЗК  и НЦОЗА по Закона за здравето

10 лв., съгласно Тарифа за таксите, които се събират по ЗЛПХМ

881 Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества   15 дни Не се заплаща за услугата
883 Издаване на становище за класифициране на отпадъци Заявлението се подава в съответната РИОСВ 14 дни 43 лв.
1338 Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация Заявление 14 дни 63 лв.
1349 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

Заявление за регистрация на дрогерия

Заявление за промяна в обстоятелствата, свързани с издадено удостоверение за регистрация на дрогерия

-14-дневен срок от извършване на проверка

 

- 14- дневен срок при промяна в обстоятелствата

200 лв. при регистрация

100 лв при промяна

1573 Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека Заявлението се подава в ИАЛ 14 дни 93 лв.
1870 Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект Заявление 14 дни 65 лв.
2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти

Заявление

Образец на заповед на заявителя за извършване на бракуване на лекарствени продукти, указваща и лицата, отговорни за организиране на унищожаването

21 дни 33 лв.
1793 Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве Заявление 15 дни 100 лв.
466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

Заявление

Уведомление за промяна

до 5 работни дни 30 лв.
685 Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина Заявление 10 дни Не се заплаща за услугата
1089 Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/ тленни останки/ урна извън страната Заявление

24 часа от подаване на заявлението

20 лв.
1088 Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве Заявление 7 дни Не се заплаща за услугата
1553 Издаване на разрешение за извършване на дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби. Заявление 22 дни 125 лв.
258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води Заявление 7 дни Не се заплаща за услугата
882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение Заявление 7 дни Не се заплаща за услугата
961 Издаване на удостоверение за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ   14 дни Не се заплаща за услугата
1336 Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

- Заявление за прекратяване

Заявление за прекратяване на разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от законен наследник/законен представител

7 дни Не се заплаща за услугата
1795 Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина Заявление 14 дни 125 лв.
1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

Уведомление за откриване

Уведомление за промяна

Уведомление -транспортно/и средство/

14-дневен срок от извършване на проверка/ проверката се извършва до един месец Не се заплаща за услугата
1660 Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки

Заявление за получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност

 

Заявление за промяна по обстоятелствата

20 дни;
Предоставя се по служебен път на ИАМН в едноседмичен срок
134 лв.
1796 Издаване на свидетелство за имунизационно състояние Заявление 7 дни 10 лв.
1102 Регистрация и заверка на лична здравна книжка Заявление В деня на заявяването 3 лв.
2961 Издаване на хигиенно заключение за проектна документация Заявление 14 дни 65 лв.
3041 Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

- заявление за регистрация

- заявление за пререгистрация

- заявление за заличаване

ел. форма на допълнително приложение обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08

13 дневен (служебно се изпраща на ИАМН)

92 лв.
3047 Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум

- заявление

- декларация

10 дни

40 лв.
7 лв. за 1 точка - при констатирани несъотв. с наредбата

Услуги, предоставяни от всички администрации
2 Предоставяне на достъп до обществена информация Заявление 14 дни

по ел. път – 0 лв.

на материален носител – според вида на носителя съгласно Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г.
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) Заявление 14 дни Не се заплаща за услугата
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) Заявление 14 дни Не се заплаща за услугата