Gerb

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ, ОПЛАКВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Гражданите и организации имат възможност да подават сигнали, оплаквания, предложения и жалби по следните начини:


1. Подаване на писмен сигнал, жалба или предложение до директора на инспекцията
- чрез деловодството на РЗИ – Смолян на адрес гр. Смолян, бул. България 26, Център за административно обслужване и по пощата на същия адрес. Работно време – всеки работен ден от седмицата от 8.30 ч. до 17.00 ч.
- чрез обаждане на телефон (0301) 6-32-93 или 5-89-03 или изпращане на факс (0301) 6-32-93
- по електронен път на адрес на e-mail: rzi@rzi-smolyan.com
- по пощата/лицензиран пощенски оператор адрес - гр. Смолян 4700, бул. България 26,
- чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), достъпна на адрес: https://edelivery.egov.bg след регистрация в системата;
- чрез on-line форма на интернет страницата на инспекцията – „Подаване на сигнали/жалби
2. Директорът на инспекцията, главният секретар и директорите на дирекции приемат и изслушват предложения и сигнали на гражданите и организациите в определени и предварително оповестени часове.
3. Всички предложения, жалби и сигнали се регистрират, независимо от формата на подаването им – писмени или устни, лично или чрез упълномощен представител, по телефон, факс, електронна поща или ССЕВ
4. Жалбата или сигналът трябва да съдържат:
• данни за подателя – име, адрес за кореспонденция и постоянен адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие);
• естеството на жалбата или сигнала;
• институции, до които вече е подаден сигнала
• Производство по анонимни сигнали и жалби се образува по преценка на ръководството
На предложения и сигнали се отговаря писмено най-късно в двумесечен срок от получаването им, ако са посочени необходимите данни за обратна връзка.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СМОЛЯН